worldX News and Announcements
[Announcement] » Multi-language feature added--Thêm vào hệ thống đa ngôn ngữ
 
ADMINISTRATOR || MID: 3 [RID: -3]
7/17/2008 8:15:00 PM
EMAIL: tawarnolds@comcast.net
URL: http://worldx.info
::
Multi-language feature added--Thêm vào hệ thống đa ngôn ngữ
So far, except for the forum, most of worldX's UI has been converted to a flexible multi-language system, the current languages in action are English and Vietnamese; more will be added later should it deem necessary.  We are still in our early stage of development of the system, if you have any ideas or suggestions please send them to developer@world.info.

  +++   +++   +++

Ngoại trừ khu vực diễn đàn, hầu hết bộ mặt của worldX đã được đổi sang hệ thống da ngôn ngữ để tiện phục vụ cho nhiều nhóm người, hiện tại đã có hai ngôn ngữ đang được sử dụng đó là tiếng Anh và Việt.  Chúng tôi vẫn còn đang trong thời kỳ phôi thai phát triễn hệ thống này, nếu bạn có ý tưởng hay gốp ý gì xin hãy email tới developer@worldx.info.

worldX.


Posts made: 5


Hits: 10218 :: Last: 1/18/2018 9:57:26 AM :: Recommend: 2403 :: Stats 

Replies: 0
»

Tawarnolds Home

 [« Previous: MID: 0] - [Next: MID: 5 »]

Forum's home

Posting in this board is for administrators and moderators only!

[ Executed in 140 milliseconds ]